دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) درس ارزيابي کار و زمان

پاور پوینت (اسلاید) درس ارزيابي کار و زمان  با سلام
فایل درس ارزيابي کار و زمان یک پاورپوینت بسیار عالی در 46 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,300 تومان

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با آسيب ناشي از پرتوتابي يونيزان

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با آسيب ناشي از پرتوتابي يونيزان  با سلام
فایل آشنايي با آسيب ناشي از پرتوتابي يونيزان یک پاورپوینت بسیار عالی در 19 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي کار و زمان

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي کار و زمان  با سلام
فایل ارزيابي کار و زمان یک پاورپوینت بسیار عالی در 145 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,625 تومان

پاور پوینت (اسلاید) روش هاي ارزيابي اختلالات اسکلتي-عضلاني

پاور پوینت (اسلاید) روش هاي ارزيابي اختلالات اسکلتي-عضلاني  با سلام
فایل روش هاي ارزيابي اختلالات اسکلتي-عضلاني یک پاورپوینت بسیار عالی در 27 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي اجتماعي اجراي پروژه هاي گازي در عسلويه

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي اجتماعي اجراي پروژه هاي گازي در عسلويه  با سلام
فایل ارزيابي اجتماعي اجراي پروژه هاي گازي در عسلويه یک پاورپوینت بسیار عالی در 16 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاور پوینت (اسلاید) آسيب شناسي ماهواره و اينترنت

پاور پوینت (اسلاید) آسيب شناسي ماهواره و اينترنت  با سلام
فایل آسيب شناسي ماهواره و اينترنت یک پاورپوینت بسیار عالی در 22 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي فيزيوتراپي و عملکرد کف لگن

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي فيزيوتراپي و عملکرد کف لگن  با سلام
فایل ارزيابي فيزيوتراپي و عملکرد کف لگن یک پاورپوینت بسیار عالی در 30 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي در آموزش پزشکي

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي در آموزش پزشکي  با سلام
فایل ارزيابي در آموزش پزشکي یک پاورپوینت بسیار عالی در 96 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,400 تومان

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با صدمات وارد بر سر و سينه

پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با صدمات وارد بر سر و سينه  با سلام
فایل آشنايي با صدمات وارد بر سر و سينه یک پاورپوینت بسیار عالی در 46 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,300 تومان
تعداد صفحه(486):