دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) الگوريتم و فلوچارت

پاور پوینت (اسلاید) الگوريتم و فلوچارت

 این پاور پوینت دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است


فایل پاور پوینت الگوريتم و فلوچارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلاید ها :


محتوای اسلاید 3 : مراحل تهیه الگوریتم

برای تهیه یک الگوریتم خوب و کارآمد باید مراحل خاصی اجرا شوند:
1- تعریف دقیق مسئله: باید مسئله را تجزیه و تحلیل کرده تا کوچکترین ابهامی در فهم آن وجود نداشته باشد.
2- تعیین عوامل اصلی(متغییرهای) مورد نیاز
3- تعیین ورودی و خروجی مسئله : (داده ها و اطلاعات)
4- بررسی راه حل های مختلف مسئله
5- انتخاب یک راه حل مناسب
6- اشکال زدایی

محتوای اسلاید 4 : فلوچارت

بیان تصویری الگوریتم
مراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند.
مراحل انجام کار توسط خطوط به هم وصل می گردند.

محتوای اسلاید 5 : start

stopc←a+b
d← iA,BA,B,”100”ورودیخروجیخروجیخروجی

محتوای اسلاید 6 : مثال1 : فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را خوانده و حاصلضرب آنها را نمایش دهد.

شروعA,Bz←A*Bzپایان

محتوای اسلاید 7 : مثال2: فلوچارتی رسم کنید که شعاع یک دایره را خوانده، مساحت و محیط آنرا نمایش دهد.

شروعپایانRA←3.14*R²
P←2*R*3.14A,P

محتوای اسلاید 8 : مثال3: فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:

- اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر- اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر- اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.

محتوای اسلاید 9 : شروع

A,B,CC=0C<0</p>D←A+BYND←A-BYD←A*BDپایانNادامه مثال 3

محتوای اسلاید 10 : مثال 4: فلوچارت برنامه ای را رسم کنید که دو عدد را خوانده سپس مقادیر آن دو را با هم جابجا نماید.

روش اول : استفاده از متغیر کمکیروش دوم: استفاده از عملیات ریاضی
شروعA,BA,B
T←A
A←B
B←T
A,BپایانشروعA,BA,B
َA←A+B
B←A-B
A←A-B
A,Bپایان

محتوای اسلاید 11 : مثال 5: فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع یک مثلث را خوانده، تعیین کند که آیا مثلث قائم الزاویه است یا خیر؟

برای قائم الزاویه بودن مثلث اندازه اضلاع آن باید در یکی از عبارات زیر صدق کند.
A²=B²+C² یا B²=A²+C² یا C²=A²+B²

شروعA,B,CA²=B²+C²YNB²=A²+C²YNC²=B²+A²YN“NO”“YES”پایان

محتوای اسلاید 12 : مثال 6: ریشه های یک معادله درجه دوم

AX²+BX+C=0
D=B²-4AC
اگر D

محتوای اسلاید 13 : شروع

A,B,CD<0</p>YND=0YNX1← -B/2A
X2← X1“No root”X1,X2پایان

محتوای اسلاید 14 : الگوریتم های حلقوی

تعریف اول: مراحلی از الگوریتم که چندین بار اجرای آنها تکرار می گردد تشکیل یک حلقه (LOOP) را می دهند.
برای ساختن یک حلقه از یک متغیر کمکی استفاده می گردد، این متغیر را قبل از شروع حلقه با یک مقدار اولیه آماده می سازیم و سپس معمولا“ در انتهای حلقه و قبل از بازگشت به ابتدای حلقه مقداری را به آن اضافه کرده و تحت یک شرائط خاص به مراحل قبل پرش می نماییم.
تعریف دوم: مقداری که قبل از شروع حلقه به متغیر حلقه داده می شود را مقدار اولیه یا شرط اولیه گویند.
تعریف سوم: مقداری که پس از یکبار اجرای مراحل حلقه به متغیر حلقه اضافه می شود را مقدار اضافه شونده می نامند.

محتوای اسلاید 15 : مثال 7: فلوچارتی رسم کنید که یک عدد بزرگتر از صفر را خوانده سپس به تعداد آن عدد, اعداد دیگری را خوانده مجموع و میانگین آنها را نمایش دهد.

N عدد خوانده شده
Cشمارنده
Sمجموع
AاعدادشروعNC ← 0
S ← 0C=NپایانYNA

محتوای اسلاید 16 : مثال 8: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که 10 عدد را گرفته و تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.

شروعC ← 0pk ← p-INT(p/2)*2K=0ynP, “odd”C ← C+1C< 10nyپایانP, “even”

محتوای اسلاید 17 : مثال 9: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و تعداد ارقام عدد را نشان دهد.

شروعNS 0(تعداد ارقام)S ← S+1N>0YNSپایان

محتوای اسلاید 18 : مثال 10: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که عدد طبیعی N>1 را خوانده و مقسوم علیه های آن را نمایش دهد

شروعNM ← 1K=0YNMM ← M+1M<=N</p>YNپایان

محتوای اسلاید 19 : مثال 11: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد را خوانده ، اول بودن آن را تعیین نمایید


شروعNN=2NP ← 2K=0N,”NO PRIME”YNP ← P+1P<=N/2</p>YNN,”IS PRIME”پایانY

محتوای اسلاید 20 : مثال 12: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده فاکتوریل آن را نمایش دهد.فاکتوریل یک عدد یعنی حاصل ضرب اعداد 1 تا آن عدد
فاکتوریل عدد صفر برابر یک می باشد.

محتوای اسلاید 21 : ادامه مثال 12

Aشمارنده شروعNFACT ← 1A ← 1A>NYNFACTپایانFACT ← FACT * AA ← A+ 1

محتوای اسلاید 22 : مثال 13: برنامه ای بنویسید که عدد N را خوانده، و مجموع ارقام آن را نشان دهد.

مثال: 3+2+1 123 شروعNSUM ← 0SUM ← SUM+AN>0NYSUMپایان

محتوای اسلاید 23 : مثال 14: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد را گرفته تعیین کند که آیا کامل است یا خیر؟


عددی کامل است که با مجموع مقسوم علیه های کوچکتر از خودش برابر باشد.

محتوای اسلاید 24 : شروع

NA ← 1S ← 0P=0YNS ← S+AA ← A+1A<=N/2</p>YNS=NYNN,” IS COMPLEMENT”N,” IS NOT COMPLEMENT”پایان

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,250 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2037_1983514_7624.zip151.8k