دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) الگوريتم ها

پاور پوینت (اسلاید) الگوريتم ها

 این پاور پوینت دارای 456 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است


فایل پاور پوینت الگوريتم ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلاید ها :


محتوای اسلاید 3 : تعريف الگوريتم

الگوريتم مجموعه‌اي از دستورالعمل ها، براي حل مسئله مي‌باشد كه شرايط زير را بايد دارا باشد: دقيق باشد
جزئيات كامل حل مسئله را داشته باشد.
پايان‌پذير باشد.

محتوای اسلاید 4 : مراحل الگوريتم

براي حل يك مسئله بايد الگوريتم آن مسئله را مشخص كنيم (يا بيابيم) كه اصطلاحاً طراحي الگوريتم براي آن مسئله ناميده مي‌شود. در طراحي الگوريتم معمولاً سه مرحله زير را از هم جدا مي‌كنند: خواندن داده‌ها
انجام محاسبات
خروجي‌ها

محتوای اسلاید 5 : مثال :الگوريتمي بنويسيد كه دو عدد از ورودي دريافت كرده مجموع دو عدد را محاسبه و چاپ نمايد.

خروجي‌ها انجام محاسبات وروديها
مجموع دو عدد جمع دو عدد a , b
شروع
b ,a را بخوان.
مجموع b , a را محاسبه و در sum قرار بده.
sum را در خروجي چاپ كن
پايان

محتوای اسلاید 6 : خروجي‌ها انجام محاسبات وروديها
چاپ مجموع محاسبه مجموع a
چاپ ميانگين محاسبه ميانگين b
c

مثال: الگوريتمي بنويسيد كه سه عدد از ورودي دريافت كرده مجموع و ميانگين
سه عدد را محاسبه و چاپ كند. شروع
سه عدد از ورودي بخوان
مجموع سه عدد را محاسبه و در Sum قرار بده.
Sum را بر سه تقسيم كرده،در Ave قرار بده.
Ave , Sum را در خروجي چاپ كن.
پايان.

محتوای اسلاید 7 : معمولا درك يك الگوريتم با شكل راحتر از نوشتن آن بصورت متن مي‌باشد. لذا الگوريتم را با فلوچارت(flowchart)نمايش مي‌دهند. فلوچارت از شكل‌هاي زير تشكيل مي‌شود.

Begin
شروعخاتمه
Endخواندن
Readچاپ کردن write علامت‌هاي شروع و پايان: كه معمولا از يك بيضي استفاده مي‌كنند:

علامتهاي ورودي و خروجي: كه معمولا از متوازي‌الاضلاع استفاده مي‌شود:

محتوای اسلاید 8 : علامتهاي محاسباتي و جايگزيني: براي نمايش دستورات جايگزيني و محاسباتي از مستطيل استفاده مي‌كنند:

جایگزین یا محاسبات علامت شرط: براي نمايش شرط از لوزي استفاده مي‌شود.
علامت اتصال: براي اتصال شكل‌هاي مختلف بهم از فلش‌هاي جهت‌دار استفاده مي‌كنند.

محتوای اسلاید 9 : فلوچارت مجموع سه عدد

محتوای اسلاید 10 : مثال: فلوچارتی رسم نمائيد كه دو عدد از ورودي دريافت كرده سپس محتويات دو عدد را با هم جابجا ‌نمايد.

براي حل اين مسئله b , a را دو متغير كه در آنها دو عدد خوانده شده، قرار مي‌گيرند در نظر مي‌گيريم. سپس با استفاده از يك متغير كمكي محتويات اين دو عدد را جابجا مي‌كنيم :

محتوای اسلاید 11 :

محتوای اسلاید 12 : فلوچارت مسئله بالا بصورت زير خواهد بود:

محتوای اسلاید 13 : تمرين

1ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه طول و عرض مستطيل را از ورودي دريافت
كرده محيط و مساحت آنرا محاسبه و چاپ كند.2ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه شعاع دايره‌اي را از ورودي دريافت كرده،
محيط و مساحت آنرا محاسبه و چاپ نمايد.3ـ فلوچارتي رسم كنيد كه سه عدد Third , second, first را از ورودي
دريافت كرده، محتويات آنها را جابجا نموده، حاصل را در خروجي
چاپ كند.

محتوای اسلاید 14 : 4ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه دو عدد از ورودي دريافت كرده، سپس
محتويات دو عدد را بدون استفاده از متغير كمكي جابجا كند.

5ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي (درجه حرارت برحسب سانتيگراد)
را از ورودي دريافت كرده سپس آنرا به درجه فارنهايت تبديل كند.

محتوای اسلاید 15 : دستورالعمل‌هاي شرطي

در حل بسياري از مسائل يا تقريباً تمام مسائل نياز به استفاده از شروط
جزء، نيازهاي اساسي محسوب مي‌شود. همانطور كه ما خودمان در
زندگي روزمره با اين شرط‌ها سركار داريم. بطور مثال اگر هوا ابري
باشد ممكن است چنين سخن بگوييم: اگر هوا باراني باشد سپس چتري برمي‌دارم.
در غير اينصورت چتر برنمي‌دارم.

محتوای اسلاید 16 : در حالت كلي شرط را بصورت زير نمايش مي‌دهند:

عمل يا اعمال yes NO
عمل يا اعمال بعدي

محتوای اسلاید 17 : مثال : فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي را از ورودي دريافت كرده، فرد يا زوج بودن آن را تشخيص دهد.

BeginRead(a)R a mod 2Write(‘odd’)Endif R=0 thenNoyesWrite(‘even’)

محتوای اسلاید 18 :
مثال : فلوچارتي رسم كنيد كه دو عدد از ورودي دريافت كرده بزرگترين عدد
را پيدا كرده در خروجي چاپ نمايد.

محتوای اسلاید 19 :
مثال : فلوچارتي رسم نمائيد كه سه عدد از ورودي
دريافت كرده، كوچكترين عدد را يافته
در خروجي چاپ نمايد:

محتوای اسلاید 20 : نمونه اجراي فلوچارت بالا بصورت زير مي‌باشد:

محتوای اسلاید 21 : تمرين

1- فلوچارتي رسم كنيد که عددي را از ورودي دريافت كرده، قدر مطلق
عدد را در خروجي چاپ كند.2- فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي از ورودي دريافت كرده مثبت، منفي
يا صفر بودن عدد را تشخيص داده، در خروجي با پيغام مناسب
چاپ كند.3- فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي را از ورودي دريافت كرده، بخشپذيري
آن بر 3 و 5 را بررسي نمايد.4ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه ضرايب يك معادله درجه دوم را از ورودي
دريافت كرده، ريشه‌هاي آن را محاسبه در خروجي چاپ كند.

محتوای اسلاید 22 : حلقه‌ها

در حل بسياري از مسائل با عملياتي روبرو مي‌شويم ، كه نياز به تكرار

دارند و عمل تكرار آنها به تعداد مشخصي انجام مي‌گيرد. فرض كنيد،

بخواهيم ميانگين 100 عدد را محاسبه كنيم، در اينصورت منطقي بنظر

نمي‌رسد كه 100 متغير مختلف را از ورودي دريافت كنيم سپس آنها را

جمع كنيم.

محتوای اسلاید 23 : انواع حلقه ها

حلقه های با تکرار مشخص

حلقه های با تکرار نا مشخص

محتوای اسلاید 24 : حلقه های با تکرار مشخص

در اين نوع حلقه‌ها تعداد تكرار مشخص مي‌باشد اين حلقه از اجزاء زير
تشكيل مي‌شود:1ـ انديس حلقه
2ـ مقدار اوليه براي انديس حلقه
3- مقدار افزاينده براي انديس حلقه (معمولا يك واحد در هر مرحله)
4ـ مقدار نهايي (تعداد تكرا حلقه)
5ـ شرطي براي كنترل تعداد تكرار حلقه

محتوای اسلاید 25 : اين حلقه‌ها را غالباً با فلوچارت بصورت زير نمايش مي‌دهند:

محتوای اسلاید 26 : مثال : فلوچارتي رسم نمائيد كه عدد n را از ورودي دريافت كرده،
مجموع اعداد از يك تا n را محاسبه كند.

i انديس حلقه
n مقدار نهايي

محتوای اسلاید 27 :

محتوای اسلاید 28 : نمونه اجراي فلوچارت بالا بصورت زير است:

محتوای اسلاید 29 : مثال : فلوچارتي رسم كنيد كه n عدد از ورودي دريافت كرده،
بزرگترين مقدار از بين n عدد را پيدا كرده در خروجي چاپ نمايد.

انديس حلقه i
مقدار نهايي n
بزرگترين مقدار Max

محتوای اسلاید 30 : Begin

I 2
max a
if i<=n then</p>yesNowrite(max)Endi i+1حلقهRead(a)Read(n)if a > maxmax aNoyes

محتوای اسلاید 31 : مثال : فلوچارتي رسم نمائيد كه n , x ، دو عدد صحيح مثبت را از
ورودي دريافت كرده سپس x به توان n را محاسبه كند.

انديس حلقه i
مقدار نهايي n
عدد به توان n pow

محتوای اسلاید 32 :

محتوای اسلاید 33 : حلقه‌هايي كه تعداد تكرار آنها مشخص نيست
(در پاسكال به حلقه while مشهورند.)

در اين حلقه‌ها با توجه به ورودي، تعداد تكرار مشخص مي‌شود. و دقيقاً

نمي‌‌توان تعداد تكرار حلقه را بدون ورودي معين كرد. اين حلقه ها فقط

شامل شرطي هستند كه تا زمانيكه برقرار باشد حلقه اجرا مي‌شود.

محتوای اسلاید 34 : yes

Noدر حالت كلي اين نوع حلقه‌ها بصورت زير نمايش داده مي‌شوند:

محتوای اسلاید 35 :
مثال: فلوچارتي رسم كنيد كه عددي را از ورودي دريافت كرده سپس تعداد ارقام آن را شمرده در خروجي چاپ نمايد.

عدد خوانده شده N

تعداد ارقام count

محتوای اسلاید 36 :

محتوای اسلاید 37 : مثال : فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي از ورودي دريافت كرده، سري
فيبوناچي قبل از آنرا توليد نمايد.

در حالت كلي جملات سري بصورت:fk=fk-1+fk-2
عدد خوانده شده N
جمله سوم سري f3

جمله دوم سري f2
جمله اول سري f1

محتوای اسلاید 38 :

محتوای اسلاید 39 : تمرين

1- فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي از ورودي دريافت كرده، كامل بودن
آنرا بررسي نمايد. (عدد كامل، عددي است كه مجموع مقسوم‌عليه‌هاي
آن با خودش برابر باشد.)2- فلوچارتي رسم كنيد كه N را از ورودي دريافت كرده، N جمله سري
فيبوناچي را توليد نماید.3ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه دو عدد N , M را از ورودي خوانده،
بزرگترين مقسوم‌عليه مشترك دو عدد را محاسبه و چاپ كند.

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2043_1983522_1584.zip830.1k