فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) مونتاژ مکانيکي

پاور پوینت (اسلاید) مونتاژ مکانيکي  با سلام

فایل مونتاژ مکانيکي یک پاورپوینت بسیار عالی در 271 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

4

نحوه ارزيابي:
الف – كوئيز و تمرين 15%

ب – ميان ترم 30% 7 نمره

ج – پايان ترم 55% 13 نمرهپيش نياز : روشهاي توليد 2

5

مراجع:


Fondamentals of Modern Manufaeturing , By: M. P. G Roover

Automatic Assembly , By . G. Boothroyd , C. Poli , L. E . Murch

Computer Control of Manufaeturing Systems , By: Y. Koren

Automation , Production Systems , and CIM By: M. P. GROOVER


جزوه كلاسي:


6

مطالب:

الف – كليات
ب – تاريخچه مونتاژ قطعات توليدي
ج – روشهاي مختلف مونتاژ
د – سيستم هاي انتقال قطعات در خط مونتاژ
هـ – تغذيه كننده هاي ارتعاشي، كاسه اي و رفت و برگشتي
و – مكانيزم انتقال قطعات در تغذيه كننده ها
ز – دستگاههاي جهت دهنده به قطعات مونتاژي و مكانيزم آنها
ح – خطوط تغذيه و مكانيزم قرار دادن قطعات در خط
ط – نحوه كاركرد ماشين هاي مونتاژ و مسائل اقتصادي مربوطه
ي – طراحي مكانيزمهاي مونتاژ

7

الف – كليات: اتوماسيون و دلايل فراگيري مونتاژ مكانيكي

اكثر كارخانجات ايران از درجه اتوماسيون نسبتاً پائيني برخورداند.

منظورازاتوماسيون، يك كارخانه بزرگ براي توليد يك قطعه مشخص نيست.

بلكه اتوماسيون محدوده بسيار وسيعي دارد و يك تكنولوژي پيوسته است.

8

طراحي و اصلاح چگونگي جريان مواد و قطعات
(ورودي و خروجي هر ماشين)
طراحي و اصلاح خطوط تغذيه و مونتاژ

- طراحي استقرار ماشين آلات مختلف توليدي
برنامه ريزي فرآيندهاي توليد Process Planning

- طبقه بندي قطعات براي توليد Group teehnologyكار مهندسين صنايع در كارخانه هاي اتوماتيك:
‹‹تماما نيازمند دانش درخصوص روشهاي توليد و مونتاژ مي باشند ››

9


طراحي سلولهاي ساخت و توليد

ايجاد ارتباط بين "طراحي" و "ساخت " CAD / CAM

- طراحي و استقرار سيستم هاي پپيشرفته توليدي
FMS / CIM / CIMS در بين كارخانجات اتوماتيك در صد زيادي از آنها عمليات ذيل را مكانيزه كرده اند:

الف – مونتاژ ب – ساخت ج – حمل و نقل د – بسته بندي هـ – تست

10

تعاريف اتوماسيون:

الف – اتوماسيون عبارتست از هنركاربرد مكانيكي در ورود قطعات

به ماشين و خروج آنها از ماشين (تغذيه و تخليه)، دور زدن وحركت

قطعات بين عمليات (انتقال قطعات)، انتقال دادن ضايعات و انجام

اين كارها در زماني برابر با زمان كار ماشين آلات، بنحوي كه

بتوان تمام يا قسمتي از خط توليد را توسط دكمه اي از ايستگاهي

كنترل كرد.

11

ب- اتوماسيون يعني اتوماتيك كردن وسايل نسبت به سابق. ج – اتوماسيون هم به عمليات اتوماتيك و هم برفرآيند توليد قطعات دلالت

مي كند. اين تعريف شامل فعاليتهاي صنعتي نظير طرح محصول و روش

توليد و تئوري ارتباطات و كنترل ماشين آلات نيز مي شود.

12

د- اتوماسيون عبارت از يك تكنولوژي براي انجام و كنترل توليد است كه كاربرد مكانيك، صنايع، الكترونيك و كامپيوتر سر وكار دارد. اين تكنولوژي شامل:

1- ماشين ابزارهاي اتوماتيك براي انجام فرآيند روي قطعات.

2- ماشين هاي مونتاژ اتوماتيك.

3- ربات هاي صنعتي.

4- سيستم هاي اتوماتيك حمل و نقل و ذخيره سازي.

5- سيستم هاي اتوماتيك بازرسي و كنترل كيفيت.
.

13

6- كنترل باز خودرو كامپيوتري فرآيند.

7- سيستم هاي كامپيوتري برابر برنامه ريزي، جمع آوري داده ها و تصميم گيري براي پشتيباني فعاليت هاي ساخت و توليد، مي باشد.

14

درجات اتوماسيون:

الف – توليد بصورت سفارشي: حداقل مقدار توليد و قيمت تمام شده بالا

1- حمل و نقل مجزاي هر قطعه

2- روش توليد خاص هر محصول

3- مونتاژ دستي قطعات

15

ب- توليد كارگاهي: حجم تولي نسبتاً كم و قيمت تمام شده بالا

1- حمل و نقل مجزاي هر قطعه

2- توليد گروهي

3- ماشينهاي نيمه اتوماتيك

4- مونتاژ دستي قطعات

16

ج – توليد بصورت پيشرفته: حجم توليد متوسط و قيمت تمام شده متوسط

1- حمل و نقل دستي قطعات و محصولات

2- بعضي از ماشين ها اتوماتيك و بعضي نيمه اتوماتيك

3- خط توليد منظم در بعضي قسمتها

4- مونتاژ دستي قطعات

17

د- توليد نيمه اتوماتيك با بكارگيري نقاله ها: حجم توليد زياد و قيمت
تمام شده كم

1- حمل و نقل بين ماشين آلات با نقاله ها

2- بيشتر ماشين ها اتوماتيك هستند

3- خط توليد بسيار منظم و با برنامه

4- مونتاژ دستي قطعات

18

هـ – توليد تمام اتوماتيك: حجم توليد حداكثر و حداقل قيمت توليد

1- حمل و نقل اتوماتيك

2- خط توليد اتوماتيك

3- كنترل اتوماتيك

4- مونتاژ مكانيكي و اتوماتيك

5- جريان مواد كاملاً پيوسته

19

انواع اتوماسيون:

الف – اتوماسيون ثابت: سيستمي كه در آن ترتيب عمليات توليدي يا مونتاژ با توجه به ساختار تجهيزات، ثابت است. اين عمليات معمولاً ساده هستند.

1- سرمايه گذاري بالا براي تجهيزات

2- نرخ توليد بالا

3- عدم انعطاف پذيري در تغييرات محصول

20

چند مثال:

a) خطوط مونتاژ مكانيكي از سال 1913 محصول با نقاله هاي مكانيكي حركت مي كند ولي عمليات ولي در ايستگاهها بصورت دستي انجام مي شود.

b) خطوط انتقال ماشيني از سال 1924

21

ب – اتوماسيون قابل برنامه ريزي:

تجهيزات توليدي سوري طراحي مي شوند كه قابليت تغيير توالي عمليات توليد را براساس انواع مختلف محصولات داشته باشند.

1- كنترل توالي عمليات توسط يك برنامه كامپيوتري

2- برنامه ريزي تجهيزات توليدي براي توليد محصولات جديد

3- سرمايه گذاري بالا در تجهيزات توليدي چند منظوره

4- نرخ توليد پائين تر نسبت به اتوماسيون ثابت

22

5- انعطاف پذيري نسبت به تغييرات محصول

6- مناسب ترين نوع اتوماسيون براي توليد دسته اي.

7- تغيير راه اندازي فيزيكي ماشين آلات (ابزار، finture و…)
چند مثال:

a) ماشين ابزارهاي كنترل عددي (از سال 1952 به بعد)

b) رباتهاي صنعتي (از سال 1961)

23

ج – اتوماسيون انعطاف پذيري:
سيستمي كه قابليت توليد انواع محصولات يا قطعات را بدون تلف كردن زمان براي تغيير سيستم داراست. از اين سيستم اتلاف زمان براي برنامه ريزي مجدد و راه اندازي فيزيكي سيستم وجود ندارد.


1- توليد تركيبات مختلف محصول
2- توليد محصول با زمانبندي مختلف
3- سرمايه گذاري بالا براي سيستم
4- پيوستگي در توليد محصولات مختلف تركيبي
5- نرخ توليد متوسط

24

6- انعطاف پذيري در متغيرهاي طراحي محصول
7- تغييرات برنامه هالي قطعي با آماده سازي برنامه ها بصورت off – line در يك سيستم كامپيوتري و انتقال الكترونيكي برنامه ها به سيستم توليدي.
8- راه اندازي فيزيكي سيستم بين دو محصول بصورت off – line (فيكسچر هاي يالتي)
9- تنوع قطعات توليدي كمتر نسبت به اتوماسيون قابل برنامه ريزي.

چند مثال:
a) سيستم هاي ساخت انعطاف پذير (FMS) حدود 1960

25

وضعيت سه نوع اتوماسيون:

26

اهداف اتوماسيون:

الف – افزايش ظرفيت توليد
ب – كاهش هزينه هاي مستقيم كارگري و قيمت محصول
ج - بهبود كيفيت محصولات
د – بهبود شرائط كاري و ايمني كار
هـ – عمليات بهتر (كاهش ضايعات، فضا و زمان)
ح –فرصت هاي شغلي جديد
و – جبران كمبود نيروي انساني كارگر در بعضي از كشورها
ز – تمايل انسانها به كارهاي خدماتي:
از آمريكا:
سال 1986 20% افراد براي ساخت و توليد
سال 1947 30% افراد براي ساخت و توليد
در حال حاضر حدود 2% افراد براي ساخت و توليد

27

انگيزه حركت بسوي اتوماسيون:

الف – رقابت با سازندگان ديگر
ب – زياد بودن هزينه ها، ضايعات و زمان
ج – كسب وجهة ملي و بين المللي
د – افزايش بهره وري
هـ هزينه بالاي مواد خام
و – كاهش زمان تحويل ساخت:
ز – كاهش انبار قطعات نيم ساخته
ح – كليدي براي كاهش ساعت كار (اواخر قرن 19، 70 ساعت در حال حاضر 40 ساعت) و بالا بردن سطح استاندارد زندگي (افزايش حقوق بدون بهره وري باعث تورم است).

28

معايب اتوماسيون (نظرات)

الف – هزينه بالاي طراحي و نصب
ب – مشكلات نصب و نگهداري
ج – غير قابل انعطاف بودن حجم توليد
د – مشكلات مديران در ارزيابي پروژه هاي اتوماسيونهـ – مشكلات
كار كردن با يك تكنولوژي پيچيده
و – ريسك متروك شدن وسايل
ز - مشكلات پيش بينی فروش
ح – نقض حقوق بشر با جايگزيني او با ماشين (كاهش سطح كار)
ط – افزايش بيكاری
ي – كاهش قدرت خريد مردم بواسطه بيكاری

29

ويژگيهاي اتوماسيون

الف – مواد اوليه بصورت اتوماتيك وارد كارگاهها مي شوند.
ب – پيش از ختم انجام عمليات لازم بر روي قطعه، به آن اجازه خروج داده نمي شود.
ج – كالاي نيمه ساخته انبار نشده و بطور اتوماتيك و بدون تأخير به قسمت بعدي منتقل مي شود.
د – بعد از انجام هر عمليات، قطعه بطور اتوماتيك بازرسي مي شود.
هـ – در صورت خروج قطعات از حد كيفيت، ماشين يا عمليات بصورت اتوماتيك تصحيح مي شوند.
و – در صورت خروج خط توليد از كنترل، دستگاههايي توسط علائم ويژه مسئولان را با خبر مي سازند.

30

ز – خط توليد ساده تر و كوتاهتر است چون ماشين آلات عمليات مختلف را انجام مي دهند.
ح – كنترل عمليات بصورت الكتريكي مي باشد.
ط – تمام عمليات مونتاژ، تكميل و بسته بندي اتوماتيك هستند.
ي – توليد محصول بهينه با قيمت پائين تر (تلويزيون، دوربين، كامپيوتر…)
اتوماسيون به كمك ابزار توليد (كار مهندسين صنايع)
الف – تغذيه اتوماتيك ب- بازوي بارگذاري ماشين ها ج – بالا بر، جرثقيل، آسانسور د– قيف ارتعاشي، استوانه اي هـ – تغذيه كننده اي كه توزين هم مي كند و – نيروي جاذبه زمين ز – بازوي انتقال دهنده ح – نقاله زنجيري، تسمه اي
ط – سطح شيب دار، مارپيچ ي – وسايل چرخش

31

سيستم هاي توليدي اتوماتيك

الف- CIM Computer Integrated Maufactunin

1- ساخت و توليد يكپارچه با كامپيوتر
2- كاربرد مؤثر كامپيوتر در طراحي محصول، برنامه توليد، كنترل عمليات توليدي و ساير توابع مرتبط با توليد ب CAD - Computer Aided Design

1 - طراحي به كمك كامپيوتر

32

ج- CAM Computer Aded Manufaturing

1- ساخت به كمك كامپيوتر د- FMS Flenible Manuifacturing System

1- سيستم هاي ساخت و توليد انعطاف پذيرهـ – CIFMS Com In Flem Manuifacturing System

1- سيستم هاي ساخت و توليد انعطاف پذير يكپارچه با كامپيوتر ح – NC Numerical Conterol (كنترل عددي)

33

رابطه بين اتوماسيون و CIM

- اتوماسيون با فعاليت هاي فيزيكي ساخت و توليد، مونتاژ،حمل و نقل و بازرسي سر و كار دارد ولي
- CIM با توابع پردازش اطلاعات سر و كار دارد كه اين توابع براي پشتيباني عمليات توليدي مورد نياز هستند.
- CIM با اتوماسيون فعاليت هاي پردازش اطلاعات در ساخت سر و كار دارد.

34

فعاليتهاي فيزيكي كارخانه محصولات نهايي
مواد خام كنترل ساخت فعاليتهاي تجاري (بازاريابي ، فروش ،
سفارشات ، حسابرسي و …غيره) طراحي محصول برنامه ريزي ساخت

35

36

تعريف فرآيند مونتاژ:
عبارتست از اتصال 2 يا چند قطعه مجزا براي ساخت يك قطعه يا محصول جديد.

فرآيندهاي اصلي در مونتاژ:
1- چفت و بست مكانيكي Fastening
2- روشهاي اتصال Joining Methods
3- اتصال چسبي Adhesive bonding

37

- چفت و بست هاي مكانيكي: شامل تنوع زيادي از فنون است كه يك عمليات مكانيكي براي اتصال و نگهداري چند قطعه با هم را بكار مي برند. اين فنون عبارتند از:
الف – چفت و بست هاي پيچي (Threaded fasteners):
اين چفت و بست ها عبارتند از: پيچ ها، مهره ها، blot ها و غيره.

كاربرد بسيار متداول در صنعت
جدا پذيري قطعه مونتاژ شده (د مونتاژ بواسطه عمليات نگهداري، تطبيق و…)
براحتي بوسيله كار كردن قابل استفاده هستند ولي براي ربات ها و سيستم هاي اتوماتيك مشكل ترند.

38

ب – ميخ و پرچ (rivets)، چين دادن (Crimping) و ديگر روش ها: چفت و بست يا يكي از اجزاي مونتاژ شده بصورت مكانيكي تغيير شكل مي دهد تا بقيه قطعات را متصل به هم نگهدارد. ج- اتصال فشاري (Press fits):
در اين روش مونتاژ يك قطعه مياني و متصل كننده در بين دو قطعه قرار
مي گيرد. براي مثال اتصال دو قطعه از طريق شفت. براي اتصال دوقطعه، شفت بايد با فشارزياد درسوراخهاي دو قطعه پرس شود.اين نوع اتصال بسادگي قابل دمونتاژ يا تجزيه نيست.

39

د- اتصال گيره اي (Snap fits):

استفاده از يك واسطه موقت براي اتصال دو قطعه.
يك يا هر دو قطعه بطور لاستيكي تحت فشار تغيير شكل مي دهند.
اين اتصال از جدا شدن دو قطعه در طي مونتاژ جلوگيري مي كند.
رينگ هاي C شكل، رينگ هاي گيره اي (خار) و نگهدارنده ها
(retainer).

هـ – بخيه زدن و دوختن:
جهت مونتاژ مواد نازك و نرم مانند پارچه، لباس، چرم و پلاستيك هاي نازك انعطاف پذير.

40

2- روشهاي اتصال:
جوشكاري، لحيم كاري و brazing
در اين فرآيندها جهت تركيب حرارتي و دو يا چند قطعه باهم از فلز گداخته استفاده مي شود.
جوشكاري شامل انواع مختلفي است كه در تمام آنها گداختگي در اجزاء فلزي كه قرار است متصل شوند رخ مي دهد.
در بعضي از عمليات جوشكاري، جهت تسريح در عمل اتصال، از فلز، "پر كننده" استفاده مي شود. لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید
اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,775 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4947_2003122_4392.zip421.6k