دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلات تکميلي

پاور پوینت (اسلاید) مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلات تکميلي  با سلام

فایل مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلات تکميلي یک پاورپوینت بسیار عالی در 15 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

مرخصی تحصیلی

دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد، مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

واحدهای درسی دوره

تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته،با احتساب واحد پايان نامه،برحسب رشته،حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است.
جبرانی :حداكثر تعداد واحدهاي درس هاي كمبود يا جبراني 24 واحد است
اختصاصی اجباری
اختصاصی اختیاری
پایان نامه
ارائه دروس جدید

واحدهای جبرانی

حداكثر تعداد واحدهاي درس هاي كمبود يا جبراني 24 واحد است.
در انتخاب درس ها،اولويت با درس هاي كمبود يا جبراني است،ترتيب ارائه دروس با رعايت پيش نيازها،تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره،روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي،با نظر گروه آموزشي مربوط،بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه ذيربط است.
به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از درس هاي كمبود يا جبراني،يك نيمسال تحصيلي،به طول مدت تحصيل دانشجو،افزوده مي شود
نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود .

ارائه دروس جدید

تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
تبصره:
كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي اعم از داراي هيات مميزه و فاقد هيات مميزه و سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت،مجاز خواهند بود نسبت به ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري(noncore) در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشند اقدام و اين دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارايه نمايند.
-سقف ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري (noncore)در دانشگاه هاي داراي هيات مميزه 20%كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در دانشگاه هاي فاقد هيات مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه،10%كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد.

ثبت نام و انتخاب واحد

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 8تا 14 واحد درسي از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام كند،مگر آنكه كمتر از 8واحد درسي باقي داشته باشد.در موارد استثنايي،با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه/دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به 16 واحد افزايش يابد.
در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.
در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 4 واحد درسي در آن دوره مي باشد.
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه،تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد،در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانشجو مي شود ودر ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات او منظور خواهد شد.

حضور و غياب

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4 از 17 ، عملی و آزمایشگاهی 2 از 17 ، كارگاهی ، كارآموزی و كارورزی از 1 از 10 ، مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز كند.در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس،بيش از ميزان تعيين شده در ماده 10باشد ولي غيبت او به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي شود.در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست،و نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي شود

ارزشیابی

حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و براي دروس كمبود يا جبراني 12 از 20است.چنانچه نمره دانشجو كمتر از اين مقدار باشد بايد آن درس را تكرار نمايد.
ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 14 كمتر باشد . در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نيمسال بعدي،در محدوده حد نصاب واحدها مي تواند اخذ واحد نمايد
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد ، در غير اين صورت فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود .
اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 14 باشد،آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته محروم مي شود.

پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 4 شرط زير است:

1- واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.
2- پذيرش دانشجو از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته باشد.
3- برنامه هاي درسي اجرا شده ، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي كي از دو وزارتخانه ذكر شده دربند 1 باشد.
4- محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي مربوط ، بايد حداقل 80% اشتراك محتواي داشته و نمره هريك از آن درسها از 14 كمتر نباشد.

پایان نامه

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول وقبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را در قالب طرح پیشنهادی بانظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي گروه و تحصيلات تكميلي داشنكده برساند.
استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو وموافقت استاد وتاييد تائید مدیر گروه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ، از اعضاي هيات علمي دانشگا ه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.
اصلاحیه: در صورت نیاز پس از تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه انتخاب استاد راهنمای دوم بلامانع می باشد.
به پيشنهاد استاد راهنما وتائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده يك يا دونفر از اعضاي هيات علمي ويا از صاحب نظران و محققان برجسته،مرتبط با موضوع پايان نامه مي توانند بعنوان استاد مشاور تعيين شوند.

دفاع از پایان نامه

دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به صورت كتبي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اعلام شده باشد.
كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجلات معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي بر اساس تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد.و در صورت ارسال مقاله (submission) حداکثرنمره 19 و ارائه پذیرش مقاله حداکثر نمره 20 می باشد

سایر مقررات

انتقال ، تغییر رشته و جابجایی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد. موارد خاص در صورت لزوم پس از اعلام نظر دانشگاههای مبداء و مقصد در کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت بررسی می شود.
در صورت موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد مهمانی دانشجو، تا سقف حداکثر تا 50 درصد واحدهای دوره امکانپذیر می باشد.

اقدامات لازم در طول دوره تحصیل

تکمیل نرم افزار آموزشی سما توسط کارشناسان موارد مورد لزوم( گرایش رشته– نوع سهمیه پذیرش – دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی دانشجو)
تکمیل پرونده دانشجو موارد مورد لزوم(مدرک تحصیلی- وضعیت بدهی به صندوقهای رفاه –وضعیت نظام وظیفه- تائیدیه مدرک تحصیلی مقطع قبلی- وضعیت بررسی صلاحیتهای عمومی)
صدور گواهی اشتغال به تحصیل
مکاتبات لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4948_2003123_3928.zip179.9k