دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي آموزشي

پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي آموزشي  با سلام

فایل ارزشيابي آموزشي یک پاورپوینت بسیار عالی در 98 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

4

ارزشيابيفرايند جمع آوري وتفسير نظام دار شواهدي است كه در نهايت به قضاوت ارزشي با چشم داشت به اقدامي معين بيانجامد . (بيباي به نقل از ولف )
فرايندي منظم براي تعيين وتشخيص ميزان پيشرفت يادگيرندگان در رسيدن به هدفهاي آموزشي .(گرون لاند 1971)
از نظرآموزشي فرايندي منظم براي تعيين ميزان دستيابي به اهداف عيني آموزشي وسيله دانش آموزان است . (گرون لاند 1976)

5

ارزشيابي پيشرفت تحصيليسنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدف هاي آموزشي از پيش تعيين شده ، به منظور تصميم گيري درباره اين كه آيافعاليت هاي آموزشي معلم و كوشش هاي يادگيري دانش آموزان يا دانشجويان به نتايج مطلوب انجاميده اند و به چه ميزاني . ( سيف 1375)

6

ارزشيابي جمع آوري نظام دار اطلاعات كمي و كيفي
تفسير و داوري
تصميم ارزشيابي فرايندي نظام دار است

7

تعاريفاطلاعات : عبارت است از واقعيت هايي درباره اشخاص ، اشياء ، منابع ، فرايندها ، برنامه ها و غيره است كه با استفاده از آنها به داوري و تصميم گيري مي پردازند .
داوري : عبارت است از تفسير وقايع و اطلاعات به منظور تشخيص موقعيت و شرايط فعلي و پيش بيني فعاليت هاي آينده .
تصميم : انتخاب يك راه انجام كار از ميان راه حل هاي موجود .

8

اندازه گيريفرايندي كه تعيين مي كند يك شخص يا يك شيي چه مقدار از يك ويژگي برخوردار است .(گي 1991)
اندازه گيري در برگيرنده قواعدي است براي نسبت دادن اعداد به اشياء [ افراد] به گونه اي كه صفاتي از آنها را به صورت كميت نشان دهد . ( نانالي 1978 نقل از سيف )
اندازه گيري قواعدي است براي اختصاص دادن اعداد به اشياء ، افراد يا رويدادها به منظور كمي ساختن خصيصه هاي آنها .هومن (1372 )

9

شرايط اندازه گيريروشهاي اندازه گيري بايد روا و معتبر باشند .
مقصودازوسيله روا (valid) آن است كه وسيله واقعا" بتواند خصيصه مورد مطالعه را اندازه بگيرد نه چيز ( متغير ) ديگر را .
مقصود از يك وسيله اندازه گيري معتبر (reliable) آن است كه نتايج حاصل از آن داراي ثبات ، هماهنگي consistency ، پايايي stability ، قابليت اعتماد dependability و قابليت تكرار repeatability باشد . ( هومن 1372)

10

مراحل اساسي اندازه گيريتشخيص و تعريف خصيصه مورد نظر
تعيين رشته عمليات لازم براي آشكار سازي و قابل درك كردن خصيصه .
كمي سازي خصيصه مورد مطالعه به صورت واحدهاي درجه يا مقدار .

11

آزمودن و سنجشآزمونtesting , exam : وسيله ياروشي نظام داربراي اندازه گيري نمونه اي از رفتار است . ( گرونلاند و لين 1990)
آزمودن testing : استفاده از آزمون براي اندازه گيري يکي ازويژگيهاي رواني يا تربيتي فرد يا گروهي از افراد
: سنجش assessmentامروزه از اين واژه براي ارزشيابي فرايند ها و فراورده هاي آموزش استفاده مي شود .

12

مقياس هامقياس اسمي
مقياس ترتيبي
مقياس فاصله اي
مقياس نسبتي

13

كار گروهيظرف 10 دقيقه گروه تشكيل دهيد .
در موارد زير هم فكري كرده و نتيجه را مكتوب نماييد .
چرا امتحان مي گيريم ؟
استفاده كنندگان از آن چه كساني هستند ؟
چه استفاده اي مي كنند ؟

14

طراحي آزمونيك آزمون خوب بايد داراي ويژگي هاي زير باشد :
روايي
پايايي يا اعتبار
عينيت
قوه تميز

15

عينيت و قوه تميزآزموني را عيني گويند كه مصححان مختلف ، به پاسخنامه آن نمره يكسان دهند . هر چه نمره گذاري از نظر مصححان متاثر باشد ، عينيت آزمون كمتر است .
يك ابزار اندازه گيري بايد بتواند ، رده هاي مختلف را تفكيك كند . آزموني كه همه به آن پاسخ دهند و يا هيچ كس به آن پاسخ ندهد داراي قوه تميز نيست .

16

انواع آزمون ها- دسته بندي ها…. ساخته معلم استاندارد
ملاك - مرجع …. هنجار- مرجع
گروهي …. انفرادي
سرعت …. قدرت
عيني …. ذهني
وابسته به فرهنگ …. ناوابسته به فرهنگ

17

انواع آزمون ها- دسته بندي هاآزمون هاي ورودي يا تشخيصي
آزمون هاي تكويني يا مرحله اي
آزمون هاي پاياني يا تراكمي

18

انواع آزمون ها- دسته بندي هاكتبي يا مداد - كاغذي
شفاهي
عملي

19

انواع آزمون ها- كتبيآزمون هاي كتبي يا مداد - كاغذي
گسترده پاسخ يا انشايي
محدود پاسخ
كوتاه پاسخ
بسته پاسخ ( انتخابي )

20

تعاريفآزمون هاي گسترده پاسخ : آزمون شونده هيچگونه محدوديتي در پاسخ دادن ندارد . آزمون شونده در زمان ، شيوه ، مقدار پاسخ ، سازمان دهي آزادي كامل دارد .
آزمون هاي محدود پاسخ : آزمون شونده درزمان پاسخ دهي ، حجم پاسخ محدوديت دارد .

21

تعاريفآزمون هاي كوتاه پاسخ : آزمون شونده بايد كلمه ، عبارت ، جمله ، عدد ، علامتي را در پاسخ سوال ، بنويسد و يا پر كند .
آزمون هاي بسته پاسخ يا عيني: سوال و جواب در اختيارآزمون شونده قرار داده مي شود و او درباره جواب هاي داده شده حسب نوع سوال تصميمي مي گيرد .

22

آزمون هاي گسترده و محدود پاسخ- مزاياتهيه آن ها آسانتر از آزمون هاي عيني است .
تنها وسيله سنجش توانايي آزمون شونده در پروراندن پاسخ است .
موقعيت هاي واقعي تري قابل عرضه كردن به آزمون شونده است .
سطوح بالاي يادگيري را مي سنجند .

23

آزمون هاي گسترده و محدود پاسخ- معايبنمره گذاري ذهني است.
تصحيح زمان بر است .
زيبايي و خط و سادگي بيان در نمره تاثير گذار است .
دانش آموز مي تواند با جمله پردازي طفره برود .
معيارهاي نمره گذاري مصحح مي تواند تغيير كند .
تحليل آماري نتايج به سادگي ميسر نيست .
از توانايي خواندن و نوشتن شاگرد و طراح سوال متاثر است .
نمونه كوچكي از محتوا را در بر مي گيرد .

24

آزمون هاي محدود پاسخ- نوشتن و تصحيحافعال داراي وضوح و تفاسير گوناگون را در پي نداشته باشند.
سوال ها مستقيما باهدف آموزشي مرتبط باشند .
به جاي نظر ، استدلال خواسته شود.
از واژه هايي چون بررسي كنيد ، بحث كنيد ، پرهيز شود.
سوال انتخابي داده نشود .

25

آزمون هاي محدود پاسخ- نوشتن و تصحيحاز واژه هايي چون چه كسي ، چه وقتي ، پرهيز شود.
از اين سوال ها براي اهدافي استفاده كنيد كه با ساير انواع آزمون قابل اندازه گيري نيستند .
از اين نوع سوال براي طرح موقعيتهاي جديد استفاده كنيد.

26

آزمون هاي محدود پاسخ- نوشتن و تصحيحورقه را تنها بر اساس هدف سوال تصحيح كنيد .
يك پاسخ نمونه براي هرسوال تهيه كنيد .
قبل از شروع به تصحيح پاسخ نمونه را با ورقه ها مقايسه كنيد .
ورقه ها را سوال به سوال تصحيح كنيد .
حتي الامكان از شناسايي نام صاحب ورقه خودداري كنيد.
حتي الامكان تصحيح هر سوال را در يك نشست و بدون وقفه انجام دهيد .

27

آزمون هاي كوتاه پاسخ- مزايا و معايبتهيه سوال و تصحيح پاسخ ساده است .
امكان حدس زدن را كاهش مي دهند .
درمقايسه با آزمون هاي چند گزينه اي اطلاعات بيشتري درباره دانش آموز به دست مي دهد .
موجب تشويق يادگيرندگان به حفظ اطلاعات جزيي مي شود .
پاسخ دانش آموزان معمولا يك دست نيست و مصحح بايد درباره ميزان درستي آنها تصميم بگيرد.

28

آزمون هاي كوتاه پاسخ- نوشتن و تصحيحجمله ها را مستقيما از متن كتاب انتخاب نكنيد .
سوال هدف آموزشي مهمي را در برگيرد .
مطمئن شويد كه سوال تنها يك پاسخ درست ايجاد مي كند.
اگر سوال از نوع تكميل كردني است ، تنها يك جاي خالي منظور كنيد . جاي خالي را در انتهاي جمله قرار دهيد .
حتي الامكان از پرسش به جاي سوال تكميل كردني استفاده كنيد.

29

آزمون هاي كوتاه پاسخ- نوشتن و تصحيحاز افعال منفي پرهيز كنيد .
تا حد امكان از اعداد ساده استفاده كنيد مگر آن كه توانايي محاسبات مورد نظر باشد.
ميزان دقت را مشخص كنيد
اگر ذكر واحد اندازه گيري مهم است در سوال بخواهيد .
جمله بندي سوال نبايد پاسخ آن را القاء كند.

30

آزمون هاي بسته پاسخ- انواعجور كردني
چند گزينه اي
صحيح - غلط
بلي - خير

31

آزمون هاي بسته پاسخ- مزايا و معايبنمره گذاري آن ها عيني است . مستقل از نظر مصحح است .
دانش آموز امكان طفره رفتن ندارد.
عوامل مربوط به زيبايي خط، روان نويسي وارد نمي شود.
نمونه زيادي از هدف هاي محتوا را مي توان پوشش داد.
به دشواري تهيه مي شوند . علاوه بر تخصص و مهارت ، به توانايي هاي فردي طراح نيز بستگي دارد.

32

آزمون هاي بسته پاسخ- مزايا و معايبدانش آموز مي تواند حدس بزند .
مي تواند دانش آموزان را به سوي محفوظات سوق دهد.
امكان محاسبات آماري را فراهم مي كنند.
دانش آموزان قوي مي توانند از سوال ضعيف دچارصدمه شوند.
در نوع چند گزينه اي ، گاهي يافتن گزينه هاي انحرافي مناسب ، بسيار دشوار است .

33

سوال هاي صحيح - غلط : نوشتنسوالها را تا حد امكان مختصر ، ساده و روشن بنويسيد . به عبارت ديگر از جمله پردازي بيهوده پرهيز كنيد .
هر سوال به اندازه گيري يك موضوع عنايت داشته باشد .
جمله بايد به نحوي صريح ، صحيح يا غلط باشد . نامناسب : افزايش دما موجب شكوفه دادن درختان مي شود !
در بكار بردن واژه هايي مانند : هميشه ، هرگز ، اغلب ، همه و هيچ تامل كنيد . نامناسب : افزايش اعتبار سوال هميشه روايي سوال را افزايش مي دهد .

34

سوال هاي صحيح - غلط : نوشتناز نوشتن و بازنويسي جملات كتاب پرهيز كنيد . زيرا آنها جزيي از يك پاراگراف يا بخش هستند .
آزمودني را گمراه نكنيد . نامناسب : كتاب شفا توسط ابوطالب سينا نوشته شده است .
سوال ها را به مطالب حفظي محدود نكنيد . مناسب : بالاترين واريانس سوال 0.25 است .
طول و تعداد جملات صحيح يا غلط را برابر در نظر بگيريد .

35

سوال هاي چند گزينه اي : نوشتناز نوشتن و بازنويسي جملات كتاب پرهيز كنيد . زيرا آنها جزيي از يك پاراگراف يا بخش هستند .
با انشاي سوال شواهدي براي يافتن پاسخ فراهم نكنيد . نامناسب : حيواناتي كه هم در آب و هم در خشكي زندگي مي كنند ، چه ناميده مي شوند ؟ دوزيستان پرندگان خزندگان
طول گزينه ها را يكسان در نظر بگيريد . يا در صورت ضرورت ، طول گزينه هاي درست را در سوالهاي مختلف تغيير دهيد .

36

سوال هاي چند گزينه اي : نوشتنگزينه هاي نادرست را طوري بنويسيد كه قابل قبول باشد. نامناسب : مركز كشور چين كدام شهر است ؟ لندن بروكسل پكن تهران
ساقه يا تنه سوال و گزينه ها به موضوع واحد اختصاص داشته باشند . نامناسب : مركز كشور چين كدام شهر است؟ فرانسه پرو هانوي پكن
بيش از يك مساله يا مطلب را در هر سوال قرار ندهيد .
هر سوال بايد به يك هدف مهم آموزشي را دربرگيرد .

37

سوال هاي چند گزينه اي : نوشتناز چهار سوال صحيح - غلط استفاده نكنيد . نامناسب : كدام عبارت درست است ؟
الف ) سوالهاي تشريحي به دشواري تهيه مي شوند .
ب ) حداقل دشواري سوال صحيح - غلط 0.25 است .
ج ) افزايش عينيت ، افزايش اعتبار را در پي دارد .
د ) فعل توجه كردن ، يك فعل رفتاري است .

38

سوال هاي چند گزينه اي : نوشتنمطالب تكراري را به ساقه يا تنه سوال ببريد . نامناسب:
اصطلاح روايي . . .
الف ) به هدف امتحان مربوط است .
ب ) به دقت امتحان مربوط است .
ج ) به نمره گذاري مصححان مربوط است .

39

سوال هاي چند گزينه اي : نوشتنگزينه ها از نظر دستوري و جمله بندي مكمل ساقه سوال باشند . نامناسب:
هنگامي محتواي كتاب درسي تغيير عمده مي كند ، كدام يك از ويژگي هاي سوال موجود متاثر مي شود ؟
الف ) اعتبار كاهش مي يابد .
ب ) روايي .
ج ) افزايش عينيت .
د ) هيچكدام

40

سوال هاي چند گزينه اي : نوشتنحتي الامكان از جملات منفي استفاده نكنيد و در صورت ضرورت زير كلمه منفي خط بكشيد . نامناسب:
افزايش تعداد سوال ها موجب تغيير كدام ويژگي آزمون نمي شود ؟
الف ) كاهش اعتبار .
ب ) كاهش روايي .
ج ) افزايش اعتبار .
د ) افزايش روايي . لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,450 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6258_2054410_4919.zip627.4k