دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) درس ارزيابي کار و زمان

پاور پوینت (اسلاید) درس ارزيابي کار و زمان  با سلام

فایل درس ارزيابي کار و زمان یک پاورپوینت بسیار عالی در 46 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

- نمودار مونتاژ
Assembly Chart
- نمودار انسان – ماشين
Man- Machine Chart
- نمودار فرآيند كار با دو دست
Two Handed Process Chart
- نمودار حركت
Travel Chart
- نمودار سيكل حركات همزمان
Simo Chart

‍‍‍‍‍‍DIAGRAMS ‍ ب) دياگرام ها

- دياگرام جريان
Flow D.
- دياگرام ريسماني
String D.
- سيكل نگار
Cyclegraph
- سيكل نگار زماني
Chronocyclegraph

3- بررسي منتقدانه روش فعلي :

(4W,1H) اين بررسي توسط سلسله اي از سئوالات انجام مي پذيرد.
What Where When Who How
چگونه توسط چه شخصي چه موقع كجا چه كاري

4- ايجاد روش اصلاح شده:

- ثبت روش پيشنهادي جهت مقايسه با روش فعلي
- تعيين مزايا و معايب هر دو روش
- نتيجه گيري

اگر نتيجه گيري در قدم چهارم، منجر به انتخاب روش پيشنهادي شد، به قدم پنجم مي‌رويم.
در غير اين صورت روش موجود هنوز بهينه است

5- مشخص كردن روش پيشنهادي:
- شرح كامل روش
- ليست لوازم و وسايل مورد نياز
- نقشة ميز كار و محل كار
6- برقراري روش اصلاح شده:
- جلب موافقت مدير مربوطه
- جلب موافقت مسئول مربوطه
- جلب موافقت كارگران مربوطه
- آموزش كارگران مربوطه
- حفظ ارتباط با كارگران تا برقراري كامل روش
7- حفظ روش اصلاح شده

- نمودار فرآيند عمليات
Operation Process Chart (O.P.C)
_________________________________

اين نمودار مراحل ساخت يك محصول را نشان مي دهد.

در اين نمودار از دو سمبل استفاده مي شود


: Operationعمليات : :
هر گونه تغيير حالت اعم از فيزيكي يا شيميايي كه ما را يك قدم به
محصول نهايي نزديكتر كند.

: Inspection بازرسي : :
هر گونه كنترل كمي يا كيفي محصول

: اگر بازرسي در بطن عمليات انجام شود

- چگونگي رسم نمودار o.p.c :

رعايت نمود : o.p.cنكاتي كه بايد در رسم

1) اصلي ترين قطعة محصول درمنتهي اليه سمت راست كاغذ نشان داده شده و قطعات ديگر در سمت چپ آن آورده مي شود.
2) شرح هر عمل يا بازرسي در سمت راست سمبل آن نوشته مي شود.
3) مدت زمان هر عمل يا بازرسي درسمت چپ سمبل آن نوشته مي شود.
4) يك سيستم كدگذاري مناسب براي عمليات ها و بازرسي ها بايد در
نظر گرفته شود.
5) دو عمل همزمان به صورت موازي و به شكل زير نشان داده مي شود:

6) قطعاتي كه خريداري مي شوند، به صورت زير نشان داده مي شوند :


7) هر نمودار بايد داراي راهنما باشد، راهنماي نمودار در جنوب غربي كاغذ كشيده مي شود.قطعه خريداري شده3- .... نمودار فرايند عمليات اسبك موتور
ترسيم كننده : تاريخ ترسيم :
تصويب كننده : تاريخ تصويب :
نسخه (ورژن) : وضع موجود/پيشنهادي

8) تلاقي خطوط در نمودار بايد حداقل شود.


102
103
201
501304
402202I
105
106
101104I
401403Iبرشكاري‘21- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5- ...
301
302
303

9) گاهي اوقات براي جلوگيري از شلوغي نمودار، جدولي را مطابق

جدول زير ضميمة نمودار كرده و اطلاعات روي نمودار را داخل آن

منعكس مي كنند.

- نمونه يك نمودار o.p.c :

نمودار فرايند عمليات اسبك موتور
ترسيم كننده : تاريخ ترسيم :
تصويب كننده : تاريخ تصويب :
نسخه (ورژن) : وضع موجود/پيشنهادي 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5- ...

- نمودار فرآيند جريان
Flow Process Chart (F.P.C)
_________________________________

اين نمودار جريان يك فرايند را نشان مي دهد.

در اين نمودار علاوه بر دو سمبل قبلي از سه سمبل ديگر نيز استفاده مي شود


: Transportation حمل و نقل : : 
هر گونه تغيير مكان مواد ، كارگر ، تجهيزات از محلي به
محل ديگر . (معمولاً بيشتر از يك متر)

: Delay تأخير : : D
توقف غير ضروري در كار(توقف ضروري در كار عمليات
است )

: Storage ذخيره سازي : : 
ذخيره سازي محصول به طور موقت يا دائم .

ضايعات

ستوني يا حلقه LOOPnتعداد تكرار- چگونگي رسم نمودار F.p.c :دوباره كاري اين نمودار را مي توان به دو شكل زير
رسم نمود :
الف ) ستوني
ب ) جدولي اكثر نكاتي كه براي رسم O.P.C
گفته شد اينجا نيز صادق است. نكته : اين نمودار را از 3 بعد مواد، تجهيزات، يا نيروي انساني مي توان رسم كرد.Y%X%

جدولي :

در حالت جدولي مواردي نظيرضايعات و دوباره كاري و حلقه و ... در ستون توضيحات مي آيد.

- نمودار مونتاژ
Assembly Chart _________________________________

اين نمودار،مراحل ( عمليات ها ي ) مونتاژ يك محصول را نشان مي دهد.

- نمودار فرآيند كار با دو دست
Two handed Process Chart
_________________________________

اين نمودار فعاليتهايي كه توسط دو دست انسان در يك فرايند انجام مي شود را نشان مي دهد.

در اين نمودار از دو سمبل استفاده مي شودحركت هاي دست : عمليات هاي دست :

- نمودار حركت يا جدول از - به
From - To Chart Travel Chart
_________________________________

اين نمودار يا ماتريس منعكس كننده تعداد حمل و نقل ها است nnاين نمودار يك ماتريس
آن ، واحدهايي كه حمل و نقل بين آنها انجام مي شود
مي آوريم.است كه در سطر و ستون

به

انبار اوليه موادسالن تراشسالن پرسسالن رنگسالن مونتاژانبار مواد نهاييا م اس تس پس رس ما م ن

 از 114444332

- دياگرام جريان
Flow Diagram
_________________________________

اگر F.P.C ستوني را روي نقشة محل مورد مطالعه پياده كنيم F.D. پديد مي آيد. س.رس.تا.م.اس.پاداريا.م.نسالن بسته بنديس م بر روي F.D ملموس تر
مي توان بهينه سازي نمود
براي مثال حمل و نقل از
سالن رنگ به سالن مونتاژ
را مي توان بهتر كرد.

- دياگرام ريسماني
String Diagram
_________________________________

اگر اطلاعات جدول از – به را روي نقشة محل مورد مطالعه پياده كنيم String D. پديد مي آيد.

برنامه ريزي كار روي ماشين (حالت قطعي) :

الف ) ديد ترسیمی
همان طوري كه مي دانيم، از بعدي فعاليت هاي توليد را مي توان به سه حالت تقسيم نمود.
- فعاليت هاي توأم انسان و ماشين ،
- فعاليت هاي صرفاً توسط انسان، و
- فعاليتهايي كه صرفاً توسط ماشين انجام مي شوند.
بديهي است چنانچه تمام ماشين ها به يك اپراتور اختصاص يابند،احتمال بيكاري ماشين بالا مي رود و از طرفي چنانچه به هر ماشين يك اپراتور اختصاص يابد، احتمال افزايش بيكاري كارگر زياد است.
هدف در برنامه ريزي كار روي ماشين، آن است كه تعداد ماشين بهينة اختصاص يافته به يك اپراتور را بدست آوريم.
چنانچه مدت زمان عمليات هاي فوق، مشخص و معين باشد، حالت قطعي گفته مي‌شود.

برنامه ريزي كار روي ماشين را مي توان به كمك دو گروه المنت (عنصر يا جزء) انجام داد:

الف) المنت هاي كوچك :اين گروه شامل 5 المنت به قرارزير است:
1- تنظيم Setup-SU)): آماده سازي ماشين جهت انجام عمليات برنامه ريزي شده
2- قرار دادن قطعه روي ماشين (Load – L): قرار دادن قطعه روي ماشين يا پر كردن ماشين از مواد، مانند بستن قطعه به ماشين.
3- برداشتن قطعه از روي ماشين (Unload – UL) : باز كردن قطعه از روي ماشين يا تخلية ماشين از مواد .
4- انجام عمل (Do-Do): انجام عمل برنامه ريزي شده روي ماشين .
5- برداشتن دورريزها (Putaway–PA): برداشتن دورريزها و مواد زايد مانند براده از روي ماشين.

ب) المنت هاي بزرگ: اين گروه المنت شامل دوالمنت بقرار زيراست :
1- سرويس (Service – S): انجام هر نوع كار يا عمل روي ماشين به طوري كه هم ماشين و هم اپراتور توأماً درگير باشند.
2- انجام عمل (Run – R) : عيناً معادل DO مي باشد.
مثال: عمليات هاي لازم براي سوراخكاري يك قطعه ريخته گري شده به قرار زير است:
1- برداشتن قطعه، گذاشتن قطعه در قرارگاه، بستن قطعه، پايين آوردن مته، تنظيم جهت سوراخكاري. اين عمل معادل L با زمان 0.5دقيقه مي باشد.
2- زدن سوراخي به عمق 2.25سانتيمتر در قطعه. اين عمل معادل DO با زمان 2.5دقيقه ميباشد.
3- بالا بردن مته، باز كردن نگه دارنده و برداشتن قطعه. اين عمل معادل UL با زمان 0.75دقيقه مي باشد.

مدت زمان سيكل كار :

LLULULDOTcn = 1ما شين كارگر 00.533.753.75مدت زمان كار كارگر در يك سيكل كار : مدت زمان كار ماشين در يك سيكل كار : 3.751.25U ()=كارگر3.75= %333.75U ()=ماشين 3.75= %1001.25تعريف نمودار انسان- ماشين:نشان دادن فعاليتهاي اپراتور و ماشين ها در يك سيكل كاری.

UL2

L1L1UL2DODOL2L2
UL1UL14.25DOTcn= 2 ماشين2 ماشين1 كارگر 00.533.751.251.75مدت زمان سيكل كار : 3.75مدت زمان كار كارگر در يك سيكل كار : مدت زمان كار ماشين 1 در يك سيكل كار : 3.752.502.50U ()=كارگر3.75= %663.75U ()=ماشين1 3.75= %100مدت زمان كار ماشين 2 در يك سيكل كار : 3.753.75U ()=ماشين2 3.75= %100

UL2

L1L1UL2DODOL2L2
UL1UL14.25DOTcUL3L3
UL3L3
DO5.50DO3.7532.501.251.7500.5 ماشين 3 ماشين2 ماشين1 كارگر n= 3 مدت زمان سيكل كار : 3.75مدت زمان كار كارگر در يك سيكل كار : مدت زمان كار ماشين 1 در يك سيكل كار : 3.753.75مدت زمان كار ماشين 2 در يك سيكل كار : 3.75مدت زمان كار ماشين 3 در يك سيكل كار : 3.753.75U ()=كارگر3.753.75U ()=ماشين1 3.75= %1003.75U ()=ماشين2 3.75= %1003.75U ()=ماشين3 3.75= %100= %100

برنامه ريزي كار روي ماشين (حالت قطعي):

ب ) ديد تحلیلی
:a مدت زمان فعاليت توأم انسان و ماشين
b: مدت زمان فعاليت مستقل انسان
t: مدت زمان فعاليت مستقل ماشين
n' : تعداد ماشين تخصيص يافته به كارگر به طوري كه
نه ماشين و نه كارگر بيكاري داشته باشند.
m : تعداد صحيح ماشين اختصاص يافته به كارگر
Tc : مدت زمان سيكل كار
Io : بيكاري كارگر در يك سيكل كار Im : بيكاري ماشين در يك سيكل كار
C1 : هزينه يك ساعت كار كارگر C2 : هزينه يك ساعت كار ماشين
TC (m) : هزينه توليد يك قطعه وقتي m ماشين به يك
اپراتور اختصاص مي یابد.

a + t

a + b____=n'22.7=3روند اضافيروند نقصاني[n']+1[n']m>n'm>n' a + tm(a + b)=TCm>n'm>n' {(a + t) - m (a + b)0=Io m>n'm>n' {0m (a + b) - (a + t)=Im m>n'm>n' {

(C1+mC2)

m=TC(m)(C1+mC2)(a + b)=Tc(m) m>n'm>n' {Tc_________(C1+mC2)(a + t)______________m لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6277_2054431_7502.zip2.1 MB